INNFLUTNINGUR SKRAUTFISKA OG VATNADÝRA TIL ÍSLANDS

Leiðbeiningar fyrir innflytjendur

Hér er að finna leiðbeiningar fyrir innflytjendur skrautfiska og vatnadýra um hvað beri að gera þegar innflutningur er undirbúinn. Þessar upplýsingar ásamt umsóknareyðublöðum og heilbrigðis- og upprunavottorðum er einnig að finna á vef landbúnaðarráðuneytisins.

Innflutningur skrautfiska og vatnadýra er óheimill nema að fengnu leyfi landbúnaðarráðherra og uppfylltum skilyrðum reglugerðar nr. 935/2004 um innflutning gæludýra og hundasæðis.

1. Umsókn um innflutningsleyfi
2. Einangrun í 4 vikur - úttekt yfirdýralæknis á aðstöðu
3. Heilbrigðis- og upprunavottorð, sýni vegna salmonellu og paramyxoveira
4. Umsögn og samþykkt vottorða
5. Flugferðin til Íslands - innflutningsstaður
6. Kostnaður við innflutning, öflun vottorða, sýnatökur, eftirlit og einangrun
7. Mikilvæg heimilisföng, símanúmer og vefsíður


1. Umsókn um innflutningsleyfi

Smellið hér til að sækja umsóknareyðublað. Innflytjandi skuldbindur sig og staðfestir með undirskrift sinni á umsóknareyðublað að hlíta í hvívetna öllum þeim fyrirmælum sem landbúnaðarráðherra og yfirdýralæknir setja sem skilyrði til innflutnings og einangrunar. Ef ekki verða sérstakar tafir tekur afgreiðsla umsóknar u.þ.b. viku.

Þegar umsóknin hefur verið afgreidd, fær umsækjandi senda tilkynningu um veitingu innflutningsleyfis og innan fjögurra vikna frá dagsetningu þess bréfs skal greiða staðfestingargjald. Senda skal afrit af greiðslukvittun til landbúnaðarráðuneytisins (með símbréfi eða tölvupósti). Eftirfarandi er Innifalið í gjaldinu:

  1. Vottun yfirdýralæknis á heilbrigðis- og upprunavottorði.
  2. Úttekt héraðsdýralæknis á aðstöðu fyrir sóttkví.
  3. Eftirlit héraðsdýralæknis (heilbrigðisskoðun og skoðun innflutningspappíra) á innflutningsstað við komu dýrsins.

Þegar staðfestingargjald hefur verið greitt fær umsækjandi innflutningsleyfið sent ásamt eyðublöðum fyrir heilbrigðis- og upprunavottorð sem dýralæknir í útflutningslandi dýrsins útfyllir og undirritar. Innflutningsleyfi gildir í eitt ár.


2. Einangrun í 4 vikur - úttekt yfirdýralæknis á aðstöðu


Skrautfiskum og vatnadýrum sem heimilað hefur verið að flytja til landsins skal haldið í einangrun fyrstu fjórar vikurnar eftir innflutning. Hafa þarf samband við embætti yfirdýralæknis áður en fiskarnir/vatnadýrin eru flutt til landsins og óska eftir að gerð verði úttekt á aðstöðu fyrir sóttkví (heimaeinangrun).

Sóttkví hjá verslunaraðilum skal vera lokað rými þar sem tiltekinn starfsmaður ber ábyrgð á allri umönnun dýra og umgengni og hefur einn aðgang að sóttkvínni. Starfsmaður skal nota sérstakan hlífðarfatnað við störf sín í sóttkvínni sem ekki er notaður utan hennar. Starfsmaður skal gæta fyllsta hreinlætis, m.a. skal hann ætíð þvo og sótthreinsa hendur sínar að loknum störfum sínum í sóttkvínni.

Nægilegt búrarými skal vera til staðar, loftræsting og niðurfall. Fóðurleifum, sjálfdauðum dýrum og öðru sem dýrin leggja frá sér skal safnað saman og fargað í samræmi við ákvæði 24. gr. reglugerðar þessarar. Á milli sendinga skal rýmið þrifið og sótthreinsað.

Sóttkví hjá einkaaðilum skal uppfylla ofangreind skilyrði eftir því sem við á, þó er ekki krafist lokaðs rýmis. Ekki mega vera önnur dýr á heimilinu meðan á einangrunartíma í heimasóttkví stendur.


3. Heilbrigðis- og upprunavottorð, salmonellupróf

Hafa þarf samband við dýralækni í útflutningslandinu vegna heilbrigðisvottorðs. Innan tíu daga fyrir innflutning skal dýralæknir fylla út heilbrigðisvottorð og staðfesta að fiskarnir/dýrin hafi engin einkenni smitsjúkdóms.

Eftirfarandi skal staðfest í heilbrigðis- og upprunavottorði fyrir skrautfiska og vatnadýr

a) Útflutningsland skrautfiskanna/vatnadýranna.

b) Eigandi/innflytjandi skrautfiskanna/vatnadýranna:
Nafn, kennitala, heimili og símanúmer eiganda, auk faxnúmers og netfangs ef við á.

c) Fisktegund/dýrategund.


d) Smitsjúkdómar:
Fiskarnir/vatnadýrin skulu ekki hafa nein einkenni smitsjúkdóms sem borist getur í nytjafisk.


4. Umsögn og samþykkt vottorða

Viku fyrir áætlaðan komudag fuglsins til Íslands skal innflytjandi senda yfirdýralækni, með faxi, innflutningsleyfi og rétt útfyllt og undirritað heilbrigðis- og upprunavottorð.

Sé vottorðunum ábótavant að einhverju leyti er það tilkynnt innflytjanda svo fljótt sem auðið er svo hægt sé að lagfæra það í tíma. Mikilvægt er að hafa rétt símanúmer innflytjanda eða umboðsmanns hans á vottorðinu. Yfirdýralæknir tilkynnir innflytjanda, héraðsdýralækni og einangrunarstöð, umsögn sína a.m.k. þremur virkum dögum fyrir áætlaðan komudag.


5. Flugferðin til Íslands - innflutningsstaður

Einungis er heimilt að flytja inn gæludýr til Íslands um innflutningsstað sem yfirdýralæknir viðurkennir. Innflytjandi pantar flugfar fyrir skrautfiskana/vatnadýrin og útvegar hentugt búr til flutningsins.

Við komuna til landsins á innflutningsstað skoðar héraðsdýralæknir skrautfiskana/vatnadýrin og sannreynir að þau sýni ekki einkenni smitsjúkdóms, hafi innflutningsleyfi og jákvæða umsögn yfirdýralæknis og að frumrit allra tilskilinna vottorða fylgi.


6. Kostnaður við innflutning, öflun vottorða, sýnatökur, eftirlit og einangrun

Innflytjandi ber allan kostnað af sóttvarnarráðstöfunum og öflun vottorða, þ.m.t. sýnatökum, eftirliti og rannsóknum sem yfirdýralæknir telur nauðsynlegar.


7. Mikilvæg heimilisföng, símanúmer og vefsíður

Landbúnaðarráðuneytið
Sölvhólsgötu 7
150 Reykjavík
Sími 545 9750 – Fax 552 1160
postur@lan.stjr.is
www.landbunadarraduneyti.is

Embætti yfirdýralæknis
Austurvegur 64
800 Selfoss
Sími 530 4800– Fax 530 4801
www.yfirdyralaeknir.is